Όροι Χρήσης

Παρατίθενται οι όροι χρήσης (εφεξής «οι όροι χρήσης») του ιστοτόπου μας (εφεξής «ο ιστότοπος») στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία μας με διακριτικό τίτλο «EVINCE CAR RENTAL» και εμπορική επωνυμία «EVINCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Eταιρεία»).

Με τους όρους χρήσης περιγράφεται ο δέοντας τρόπος χρήσης του ιστοτόπου για κάθε επισκέπτη – χρήστη (εφεξής «ο χρήστης») και ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας αυτού. Δεδομένου ότι οι όροι χρήσης διαμορφώνουν το πλαίσιο των συμφωνηθέντων μεταξύ της Εταιρείας και κάθε χρήστη ως ένα ενιαίο πλέγμα δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών, αφενός, της Εταιρείας ως ιδιοκτήτριας του ιστοτόπου και αφετέρου, των χρηστών ως επισκεπτών του ιστοτόπου (εφεξής «η παρούσα συμφωνία»), είναι σημαντικό για τους χρήστες να έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο των όρων χρήσης.

Μεταξύ των όρων χρήσης της παρούσας συμφωνίας και των όρων της μισθωτικής σύμβασης αυτοκινήτου που ενδεχομένως θα υπογράψει ένας χρήστης για τη μίσθωση αυτοκινήτου και στο βαθμό που αλληλοεπικαλύπτονται μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι μίσθωσης αυτοκινήτου, και συμπληρώνονται από τους όρους της παρούσας συμφωνίας στο βαθμό που ρυθμίζει μόνο αυτή κάποια επιμέρους ζητήματα ή τα εξειδικεύει περαιτέρω.

Οι όροι χρήσης δημιουργήθηκαν από την Εταιρεία με σκοπό να κατοχυρώνεται η ασφαλής περιήγηση και εξυπηρέτηση του χρήστη του ιστοτόπου. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με το σύνολο ή με οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης της παρούσας συμφωνίας πρέπει να τερματίσει την επίσκεψη και χρήση του ιστοτόπου και κάθε περαιτέρω συναλλαγή με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία έχει κατοχυρώσει την εμπορική επωνυμία «EVINCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το εμπορικό σήμα της «EVINCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως εμφανίζεται στον ιστότοπο, με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτών. Τα ανωτέρω, καθώς και τα συγγραφικά δικαιώματα, δικαιώματα επί της βάσης δεδομένων και κάθε είδους πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν στον ιστότοπο σε συνδυασμό με τον υποκρυπτόμενο λογισμικό κώδικα, ανήκουν στην Εταιρεία ή το διαχειριστή του ιστοτόπου. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, ή λογότυπα τυχόν εμφανίζονται στον ιστότοπο δεν ανήκουν στην Εταιρεία αλλά στους αντίστοιχους τρίτους κατόχους τους.

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών στον ιστότοπο, σχετικά με την ταυτότητά της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος διαρκώς επί εικοσιτετραώρου βάσεως και καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθιστά την ιστοσελίδα μη διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε αιτία ή και χωρίς αιτία, ενώ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία, λόγω διακοπής, αναστολής ή τερματισμού της λειτουργίας του ιστοτόπου, στις οποίες νομιμοποιείται να προβαίνει οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη βούλησή της και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης.

Η χρήση του ιστοτόπου γίνεται ελεύθερα και με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από τυχόν καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος, εκ παραδρομής και δύναται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και τα στοιχεία που δημοσιεύονται ή αναπαράγονται στον ιστότοπο, συνιστούν και παρέχονται ως ένα ενιαίο προϊόν «ως έχει» και «ως διατίθεται», ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να περιλαμβάνουν, εκ παραδρομής και ακουσίως, τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Δεν παρέχεται ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι παρέχεται οποιουδήποτε είδους εγγύηση ως προς τα ανωτέρω, πέραν από τη διενέργεια κάθε εύλογης και προσήκουσας προσπάθειας διασφάλισης εφαρμογής των απαιτούμενων προδιαγραφών ασφαλείας και ποιότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εξετάζει και να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργεί αναλόγως κατά την κρίση του. Προϋπόθεση της χρήσης του ιστοτόπου είναι ότι ο χρήστης αποδέχεται πως η Εταιρεία, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη (αστική, ποινική, ή άλλη) φέρουν απέναντι στο χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος αντλεί δικαίωμα για καταβολή αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ενώ εάν δεν πληρούνται συνδυαστικά οι εκ του Νόμου σχετικές ελάχιστες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι ή δικαιοπρακτικώς μη ικανοί κατά την ελληνική νομοθεσία επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις ιστοσελίδες του ιστοτόπου, η Εταιρεία και οι διαχειριστές του ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη (αστική, ποινική, ή άλλη).

Η Εταιρεία δύναται, ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επικαιροποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης του ιστοτόπου τίθεται σε ισχύ αμέσως με την ανάρτηση της επικαιροποιημένης έκδοσής τους στην ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα για τυχόν επικαιροποιήσεις, ενώ, από τη σχετική αναγραφόμενη ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης μπορούν να διαπιστώνουν εάν οι όροι χρήσης της παρούσας συμφωνίας έχουν τροποποιηθεί. Η χρησιμοποίηση του ιστοτόπoυ από τους χρήστες μετά την ανάρτηση των επικαιροποιημένων όρων χρήσης στην παρούσα ιστοσελίδα, συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης μετά και την τελευταία επικαιροποίησή τους.

Ο ιστότοπος δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων, διαφημιστικών επισημάνσεων («banners») σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των οποίων φέρουν αποκλειστικά την πλήρη (αστική, ποινική, ή άλλη) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών και των υπηρεσιών τους, απαλλασσόμενης της Εταιρείας από πάσα ευθύνη της σχετικά με οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί για την ασφάλεια, νομιμότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου των εν λόγω ιστοσελίδων και ως εκ τούτου δεν προτρέπει στη χρήση τους. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγχουν, μελετούν και συμμορφώνονται με τους όρους και κανόνες ασφαλούς χρήσης και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων των αντίστοιχων ιστοτόπων τρίτων μερών και να επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους και/ή διαχειριστές αυτών. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει ο χρήστης στις περιπτώσεις που μεταφέρεται σε ιστοσελίδες τρίτων μερών για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως π.χ. συναλλαγών για κρατήσεις.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά, δεδομένα, λογισμικό, εικόνες, κείμενα, λογότυπα, προγράμματα, σήματα, φωτογραφίες κλπ, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε, μερική ή ολική τυποποίηση, αλλαγή, έκδοση, ανακοίνωση, διανομή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, παρέμβαση, τροποποίηση, διαγραφή, ηλεκτρονική φόρτωση, αναμετάδοση, πώληση, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου, χωρίς την έγγραφη έγκριση – συγκατάθεση της Εταιρείας, καθώς και η διαβίβαση οποιουδήποτε περιεχομένου, εφαρμογής, προγράμματος ή πληροφορίας που είναι παράνομες, δόλιες, απειλητικές, καταχρηστικές, συκοφαντικές, δυσφημιστικές, άσεμνες ή παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία ή οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Απαγορεύεται στους χρήστες να κάνουν χρήση οποιασδήποτε μεθόδου ή λογισμικού παρεμβολής, ή να προσπαθούν να επέμβουν ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στη λειτουργία ή λειτουργικότητα του ιστοτόπου, περιλαμβανομένου, ενδεικτικώς, του αποκλεισμού να γίνει ηλεκτρονικό «ανέβασμα» ή δημιουργία φακέλων που περιέχουν κατεστραμμένα αρχεία ή ιούς, να προκαλούν με οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωση, μεταβολή, ή να επεμβαίνουν στο εμφανιζόμενο «ύφος και αισθητική» του ιστοτόπου ή του υποκρυπτόμενου λογισμικού κώδικα, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα δημιουργήσει ένα μη λογικό και ασύμμετρα μεγάλο φορτίο στον ιστότοπο ή την υποδομή του. Απαγορεύεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κρατήσεων με οποιονδήποτε τρόπο που να επηρεάζει τη χρήση της από άλλους χρήστες. Απαγορεύεται η δημιουργία βάσης δεδομένων από τους χρήστες με συστηματική λήψη και αποθήκευση πληροφοριών από τον ιστότοπο, ή με άλλο τρόπο, να κάνουν αναρτήσεις εμπορικής ή άλλης φύσεως, ή να επιτρέπουν σε άλλους να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω του λογαριασμού των χρηστών, του ονόματος χρήστη τους ή του κωδικού πρόσβασής τους. Απαγορεύεται στους χρήστες να προβαίνουν σε προβολές – αναρτήσεις για διαφημίσεις, προσκλήσεις, αλυσιδωτές επιστολές, πυραμίδες, επενδυτικές ευκαιρίες ή άλλου είδους ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία, συμμετοχή σε ανεπιθύμητα μηνύματα («spamming») ή επιθέσεις πλημμυρίδας («flooding»), τροποποιήσεις, προσαρμογές, παραχωρήσεις άδειας χρήσης, μεταφράσεις, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, παρεμβάσεις ανάστροφης μηχανικής («reverse engineering»), αποσυμπιλήσεις ή αποδoμήσεις οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του. Απαγορεύεται στους χρήστες η μετάδοση ή αποστολή οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού («malware») ή άλλου υλικού στον ιστότοπο που περιέχει ιούς, «time bombs», δούρειους ίππους, ιούς τύπου «worms», «cancel bots» ή άλλες λειτουργίες υπολογιστικού προγραμματισμού που μπορούν να βλάψουν, να παρεμποδίσουν, διακόψουν ή θίξουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες, καθώς και η χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής ρομπότ, αράχνης, αναζήτησης – ανάκτησης ιστοτόπου ή άλλης χειροκίνητης ή αυτόματης συσκευής ή διαδικασίας για την ανάκτηση, εύρεση, «εξαγωγή δεδομένων» («data mining»), ή με οποιονδήποτε τρόπο, την αναπαραγωγή ή καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του.

Οι χρήστες μπορούν να προβαίνουν σε ηλεκτρονική φόρτωση, εκτύπωση και αντιγραφή του υλικού του ιστοτόπου, αποκλειστικά για τη δική τους προσωπική – μη εμπορική χρήση, προς εξέταση και κατανόηση των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, αλλά και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους και της Εταιρείας.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που απαιτούνται προς εξασφάλιση ότι κάθε πληροφορία που αποστέλλεται στον ιστότοπο για τη διενέργεια κρατήσεων αυτοκινήτων παραμένει εμπιστευτική και προστατεύεται από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, κλοπή, αποκάλυψη, τροποποίηση, διαθέτοντας τις κατάλληλες φυσικές, τεχνικές, διαδικαστικές και ηλεκτρονικές διασφαλίσεις. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό Ασφαλείας «SSL» για την κρυπτογράφηση των δεδομένων του κάθε χρήστη.

Αναφορικά με την παρεχόμενη από την Eταιρεία υπηρεσία διαδικτυακής κράτησης ενοικίασης αυτοκινήτου με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, μεταφέρεστε σε ειδική ασφαλή ιστοσελίδα της Alpha Bank (redirection), όπου εισάγετε τα στοιχεία τα κάρτας που θέλετε να χρεώσετε. (Η εταιρεία μας δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας του πελάτη, για ευδιάκριτους λόγους ασφαλείας).

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του χρήστη στον παρόντα ιστότοπο, εάν διαπιστώσει κατά την απόλυτη κρίση της ότι ο χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η πρόσβαση των χρηστών στον ιστότοπο, θα γίνεται πάντοτε χωρίς πιθανές διακοπές, λάθη ή δυσλειτουργίες καθώς και πως οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο, περιεχόμενο, λογισμικό ή άλλο στοιχείο δεν ενδέχεται να περιλαμβάνει τυχόν σφάλματα προγραμματισμού, ιούς, διαδικτυακούς κινδύνους, ή οποιοδήποτε άλλο πιθανό βλαπτικό στοιχείο. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία ανακύψει ή προκληθεί εξαιτίας της πρόσβασης ή χρήσης του ιστοτόπου, ή από την πρόσβαση των χρηστών σε άλλους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με συνδέσμους με τον ιστότοπο.

Οι όροι χρήσης της παρούσας συμφωνίας διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που ανακύπτουν από την πρόσβαση/χρήση του ιστοτόπου, ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι αποκλειστικά αρμόδια για την δικαστική επίλυση αυτών είναι το Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο Άρτας, καθώς και το Εφετείο Ιωαννίνων βάσει της υλικής αρμοδιότητας της διαφοράς. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες και η Εταιρεία δεσμεύονται να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν ανακύψει μεταξύ τους, προτού καταφύγουν σε δικαστικές ενέργειες.

Οι χρήστες αποδέχονται να αποζημιώσουν την Εταιρεία, για κάθε τυχόν ζημία, αστική ευθύνη, απώλεια, διεκδίκηση και σχετική δαπάνη, που θα ανακύψει εξαιτίας παραβίασης των όρων χρήσης της παρούσας συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου ενέργειας, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρεία για κάθε ζημία.

Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων που ορίζονται στους όρους χρήσης της παρούσας συμφωνίας δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτά.

Η συμφωνία έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα, ενώ για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει περί την αληθή έννοια των όρων χρήσης της παρούσας συμφωνίας υπερισχύει εκείνη που προσδίδεται με το ελληνικό κείμενο.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!