ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Δήλωση») η εταιρία «EVINCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο 1ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και εκπροσωπείται νόμιμα, (εφεξής «η Εταιρία») εκθέτει το πλαίσιο υπό το οποίο συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται δεδομένα στο πλαίσιο λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679. Ισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις σε συνδυασμό με τους όρους της συμφωνίας ενοικίασης αυτοκινήτων και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπου βρίσκουν εφαρμογή, και οποιαδήποτε άλλη συναίνεση παρέχεται γραπτώς από τον χρήστη.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «EVINCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο 1ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων και εκπροσωπείται νόμιμα.

Αρ. τηλεφώνου: 6970866867 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Evince AE

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@evince.gr

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

 1. Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Η Εταιρία συλλέγει από τους χρήστες της ιστοσελίδας τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα ο χρήστης έχει παράσχει ρητά, με την συγκατάθεσή του και για συγκεκριμένο σκοπό. Με τη συμπλήρωση πεδίων στην ιστοσελίδα ο χρήστης παρέχει συναίνεση προς την εταιρία μας για την επεξεργασία των δεδομένων τα οποία δίδει στα πεδία αυτά.

Η Εταιρία, και με την επιφύλαξη της περίπτωσης των cookies (δείτε αναλυτικά προς τούτο την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας), συλλέγει τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του χρήστη:

α) Στοιχεία ταυτότητας: π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δίπλωμα οδήγησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ.

β) Δεδομένα επικοινωνίας/αποστολής προϊόντων: π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου.

γ) Στοιχεία πληρωμής: π.χ. αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, PayPal, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

δ) Στοιχεία ταυτοποίησης: π.χ. όνομα χρήστη (username), IP address.

Σε περίπτωση που η Εταιρία κρίνει αναγκαία την παροχή από τον χρήστη επιπλέον δεδομένων, είτε για τις παρούσες υπηρεσίες είτε για τυχόν άλλες που θα παρέχει στο μέλλον, η παρούσα πολιτική προστασίας θα τροποποιηθεί αναλόγως.

 1. Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών, και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.

 1. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Υποβολή προσφοράς: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την υποβολή προσφοράς για τη βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτου.

Μίσθωση αυτοκινήτων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση μαζί σας που είναι η μίσθωση αυτοκινήτων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης (όπως συντήρηση, φανοποιεία, επισκευή, αντικατάσταση/παραλαβή οχήματος κλπ), να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει ή εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Επίσης, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με σκοπό τη διαχείριση της μίσθωσης του αυτοκινήτου που επιλέξατε, όπως π.χ. για ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα, αποστολή των απαραίτητων εγγράφων για προϊόντα που τυχόν αγοράσατε ή υπηρεσίες που τυχόν σας παρασχέθηκαν, διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, πραγματοποίηση επιστροφών κ.λπ.

Συμμόρφωση με ισχύουσα Νομοθεσία: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις της, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ή την ασφαλιστική κάλυψη οχήματος που απορρέει από ενεργή σύμβαση ασφάλισης. 

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ώστε να σας παρέχει τις λειτουργίες προσωπικού λογαριασμού και να διευκολυνθεί ενδεικτικά η σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με προωθητικές/ διαφημιστικές ενέργειές της (π.χ. για νέα προϊόντα/ή και υπηρεσίες που διαθέτει στην αγορά, τυχόν προσφορές, λειτουργία νέων σταθμών ενοικίασης αυτοκινήτων μας, τουριστικών γραφείων κ.λπ.).

Υπηρεσίες ενημέρωσης στον ιστότοπο : Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης στους πελάτες της.

Προγράμματα προνομίων για πελάτες: Μέσω των προγραμμάτων αυτών, η Εταιρεία προσφέρει μια σειρά από οφέλη στους πελάτες της, όπως ενδεικτικά, προτεραιότητα εξυπηρέτησης στους σταθμούς ενοικίασης, πιο πλεονεκτικές θέσεις στους χώρους στάθμευσης της Εταιρείας, εκπτωτικά κουπόνια, ειδικές προσφορές κ.λπ.

Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που μας υποβάλλετε μέσω των κάθε λογής φορμών επικοινωνίας.

Συμμετοχή σε on-line προωθητικές ενέργειες/διαγωνισμούς: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε κάποιο διαγωνισμό, σε περίπτωση που συμφωνείτε,  στην περίπτωση που διεξάγει διαγωνισμούς, να σας ειδοποιεί αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας. 

Συμμετοχή σε online έρευνες αγοράς/ερωτηματολόγια: Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε οnline έρευνες, για παράδειγμα δημογραφικά στοιχεία όπως ηλικία, εισόδημα κ.λπ.). Μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες ή και τίποτε, κατ’ επιλογήν σας. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του ιστοτόπου μας, αλλά και για την εκ μέρους σας αξιολόγηση και, ακολούθως, βελτίωση των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών και για κανένα άλλο σκοπό.

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με α) τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, β) τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται, γ) τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική κ.α. νομοθεσία), δ) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους, πλην των όσων αναφέρονται στην παρούσα, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Ενδεικτικά, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι (εδώ δείτε λίγο αν υπάρχει κάποιος άλλος που πρέπει να προσθέσουμε):

1) Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας ασφαλιστικές εταιρείες.

2) Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία μας χρήστες των σημάτων και συστημάτων μας.

3) Τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία, αναφορικά με τη μίσθωση των αυτοκινήτων.

4) Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής, φανοποιείας, συντήρησης των οχημάτων που έχουν εκμισθωθεί σε πελάτες μας.

5) Εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας, καθώς και συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία νομικοί σύμβουλοι για επίλυση ζητημάτων που απορρέουν από την σύναψη μισθωτικών συμβάσεων με πελάτες. 

6) Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματα της Εταιρείας μας.

Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας. 

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & Υπoεκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

α) να τηρούν εχεμύθεια, 

β) να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

γ) να λαμβάνουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας, 

δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR).

Ενδέχεται οι Εκτελούντες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να απασχολούν έτερα πρόσωπα, οι οποίοι καλούνται Υπoεκτελούντες. Στην περίπτωση αυτή, o υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να έχει δώσει εξουσιοδότηση να χειρίζονται οι Υποεκτελούντες την εν όλω ή εν μέρει επεξεργασία των δεδομένων. Συνέπεια αυτού είναι ο Υποεκτελών να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελούντα, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και να φέρει εις ολόκληρον ευθύνη με τον Εκτελούντα.

 1. Πότε διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Ιδίως, η δήλωση συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία, εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή αποστολής του. Ακόμα, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για την συμμετοχή σας στα προγράμματα προνομίων για πελάτες διαγράφονται όταν εκπνεύσει η διάρκεια του προγράμματος ή συντρέξει λόγος αποκλεισμού σας από το πρόγραμμα ή εκδηλώσετε την επιθυμία να πάψετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμαόπως περιγράφεται στους όρους χρήσης κάθε προγράμματος.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή/και έρευνες αγοράς θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ή της έρευνας και ακολούθως θα διαγράφονται.

Η πολιτική που ακολουθούμε για τα δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της ιστοσελίδας που αφορά στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας.

 1. Είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα δεδομένα σας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτού του εγχειρήματος, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία συνεχώς προοδεύουν βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε λογής τυχαία ή/και αθέμιτη επεξεργασία.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας, εφόσον είστε χρήστης λογαριασμού είναι δύο: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Πρόσβασης (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας δίνεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά των στοιχείων στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Με τον ίδιο τρόπο σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται διαρκώς και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). 

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση. 

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας, στο 1ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων, ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας (info@evince.gr) με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. 

Κατ’ εξαίρεση:

 • αν επιθυμείτε την διόρθωση των δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήματος ως άνω.
 • αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη λίστα αποστολής newsletter κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Θα απαντήσουμε στα ως άνω αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα ότι θα χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για την υποβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο (          ) ή να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@evince.gr

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασίας των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στον ιστότοπο μας (βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο της ιστοσελίδας που αφορά στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας).

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι το αρμόδιο Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Άρτας, καθώς και το Εφετείο Ιωαννίνων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας, και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις  25/07/2021.

Το παρόν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα, ενώ για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει περί την αληθή έννοια των όρων χρήσης της παρούσας συμφωνίας υπερισχύει εκείνη που προσδίδεται με το ελληνικό κείμενο.

 
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!