ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Με το παρόν η εταιρεία με την επωνυμία «EVINCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «EVINCE CAR RENTAL», με Α.Φ.Μ. 801395607, που εδρεύει στο 1ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων, αποκαλούμενη στο εξής χάριν συντομίας ως ΄΄εκμισθώτρια΄΄, εκμισθώνει προς τον υπογράφοντα, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στην 1η σελίδα του παρόντος, αποκαλούμενο στο εξής χάριν συντομίας ως ΄΄μισθωτή΄΄, το στην 1η σελίδα του παρόντος περιγραφόμενο αυτοκίνητο, αποκαλούμενο στο εξής ως ΄΄μίσθιο΄΄, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες, που ο μισθωτής ανέγνωσε, βρήκε εύλογους και αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα, και έχουν ως εξής:

 1. ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η συμφωνούμενη μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί για όσες πλήρεις ημέρες αναφέρονται στην 1η σελίδα του παρόντος. Ως ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης λογίζεται το ένα εικοσιτετράωρο. Μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του οχήματος ο μισθωτής χρεώνεται με μια (1) επιπλέον ημέρα ενοικίασης. Αν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του οχήματος, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εκμισθώτρια τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης για να λάβει τη σχετική έγκριση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα κατά την αποκλειστική κρίση της εκμισθώτριας.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αυτοκίνητο, με όλον τον εξοπλισμό του, τα εξαρτήματά του, τα κλειδιά του, τις πινακίδες κυκλοφορίας και τα έγγραφα που το αφορούν ανήκει πριν και καθόλη τη διάρκεια της παρούσας μίσθωσης στην εκμισθώτρια. Η παρούσα είναι αποκλειστικά και μόνο μία μισθωτική σύμβαση, ο δε μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει, ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στην παρούσα. Απαγορεύεται στο μισθωτή να διαθέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει τη χρήση και να συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του αυτοκινήτου υπέρ αυτού ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο μισθωτής δεν είναι, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της εκμισθώτριας. Σε περίπτωση που μισθωτές του αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από ένας, αναλαμβάνουν όλοι αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, έκαστος εξ αυτών, το σύνολο των υποχρεώσεων προς την εκμισθώτρια. Ο μισθωτής φέρει πάντα εντός αυτοκινήτου υπογεγραμμένο αντίγραφο του παρόντος, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας της εκμισθώτριας. Ισχύουν οι όροι της παρούσας σύμβασης σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της εκμισθώτριας, καθώς και με την πολιτική cookies και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου οι προαναφερόμενοι βρίσκουν εφαρμογή και ιδίως αναφορικά με ηλεκτρονικές κρατήσεις και συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας της εκμισθώτριας. Ο μισθωτής ζήτησε να πληροφορηθεί, ανέγνωσε και ήλεγξε τους ανωτέρω όρους και πολιτικές πριν την υπογραφή του παρόντος.

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Πριν την υπογραφή του παρόντος ο μισθωτής ήλεγξε επισταμένως το μίσθιο, στην πραγματική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, το οδήγησε δοκιμαστικά και δηλώνει ότι το βρήκε σε άριστη κατάσταση, της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει και ως εκ τούτου αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα την ενοικίασή του. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής θα επιστρέψει το μίσθιο με όλον τον εξοπλισμό του, τα εξαρτήματά του, τα κλειδιά του, τις πινακίδες κυκλοφορίας και τα έγγραφα που το αφορούν στην ακριβή κατάσταση που το παρέλαβε και θα το αποδώσει στο συμφωνημένο σημείο της εκμισθώτριας και στον δεδομένο χρόνο που ορίζει η παρούσα (οπωσδήποτε από 9.00 π.μ. έως 9.00 μ.μ.). Ο μισθωτής, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης όπου το αυτοκίνητο παραμένει στην κατοχή του, επιβαρύνεται με την δαπάνη αγοράς καυσίμων. Εάν το όχημα επιστραφεί με επιπλέον καύσιμο, η αξία αυτού δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης παράδοσης του αυτοκινήτου στην εκμισθώτρια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από το μισθωτή, παρέχει το δικαίωμα στην εκμισθώτρια να επιδιώξει, άνευ ετέρου, να το ανακτήσει μέσω των νόμιμων αστικών και ποινικών διαδικασιών, δυνάμενου του αυτοκινήτου να θεωρείται ως κλαπέν ή υπεξαιρεθέν, και ως ανασφάλιστο. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το πρόσθετο ημερήσιο μίσθωμα που αντιστοιχεί στις ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του αυτοκινήτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελάχιστη χρέωση μίσθωσης αντιστοιχεί σε 24 ώρες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό μεταξύ των μερών. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή η εκμισθώτρια δικαιούται να αξιώσει κάθε ζημιά που υφίσταται λόγω αδυναμίας εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου και, πιθανώς, συνακόλουθης δυσλειτουργίας στην ομαλή – προγραμματισμένη εκμίσθωση αυτοκινήτων της.

 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το μίσθιο θα οδηγείται αποκλειστικά από το πρόσωπο που καθορίζεται στη σύμβαση, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην 1η σελίδα του παρόντος, εντός του πλαισίου των συμφωνούμενων διατάξεων της παρούσας μίσθωσης. Ο μισθωτής δύναται να ορίσει και επιπλέον οδηγό για το μίσθιο, με την ανάλογη χρηματική επιβάρυνση ανά επιπλέον οδηγό, η οποία αναγράφεται στην 1η σελίδα του παρόντος, μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου του μισθωτηρίου συμβολαίου και παρέχοντας στην εκμισθώτρια τα πλήρη στοιχεία του τελευταίου. Το μίσθιο απαγορεύεται, ιδίως, να χρησιμοποιηθεί:

 1. α) για οδήγηση από οποιονδήποτε τρίτο μη συμβεβλημένο στην παρούσα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση – έγκριση της εκμισθώτριας, β) για τυχόν μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, χημικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων ή εμπορευμάτων η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από την ισχύουσα ελληνική (συμπεριλαμβανομένου, ιδίως, του Κ.Ο.Κ και των τελωνειακών διατάξεων) και κοινοτική νομοθεσία ή ενδέχεται να προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια του αυτοκινήτου, των επιβαίνοντων σ’ αυτό ή τρίτων ή για οποιονδήποτε σκοπό, που παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική (συμπεριλαμβανομένου, ιδίως, του Κ.Ο.Κ και των τελωνειακών διατάξεων) και κοινοτική νομοθεσία ή ενδέχεται να προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια του αυτοκινήτου, των επιβαίνοντων σ’ αυτό ή τρίτων, γ)για τη μεταφορά επιβατών ή αντικειμένων έναντι άμεσης ή έμμεσης αμοιβής, όπως και για υπεκμίσθωση σε τρίτα πρόσωπα, δ) για την ώθηση ή ρυμούλκηση άλλου οχήματος, ε) σε κάθε είδους αγώνες αυτοκινήτου (συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, διαγωνισμών ταχύτητας, αναγνωρίσεως ολικών ή ειδικών διαδρομών ράλλυ, αναγνωρίσεως εδάφους, δοκιμών ανθεκτικότητας και δοκιμών μέγιστης δύναμης ταχύτητας), στ) από οποιοδήποτε πρόσωπο ευρισκόμενο σε κατάσταση κόπωσης ή υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ή βαρβιτουρικών ουσιών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας ή σωματικής/διανοητικής κατάστασης επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού ή εν γένει τον θέτει σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αντίληψης, ζ) για μεταφορά του με πλοίο, τραίνο ή άλλο μεταφορικό μέσο, χωρίς έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας, ενώ τυχόν ζημίες που θα προκληθούν στο μίσθιο κατά τη μεταφορά του δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια, αλλά βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ασχέτως υπαιτιότητας αυτού, και υπό τον όρο τυχόν εξαιρέσεων που ρητά προβλέπονται στο παρόν, η) για ταξίδια εκτός Ελλάδος, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας.
 2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το μίσθιο, να ελέγχει επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα και τους τροχούς, καθώς και να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του. Οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στο μίσθιο από τον μισθωτή ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, για οποιαδήποτε αιτία, απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εκμισθώτριας. Ο μισθωτής φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι της εκμισθώτριας α) για κάθε μηχανική ζημία που τυχόν προκληθεί στο μίσθιο από υπαιτιότητά του, ακόμα και από ελαφρά αμέλεια, καθώς και β) για την καταστροφή ή φθορά, πέραν της συνήθους, ελαστικών και τροχών, η οποία δύναται να προκληθεί από κακή χρήση του μισθίου ή λόγω μη έγκαιρης διαπίστωσης απώλειας πιέσεως αέρος. Ο μισθωτής φέρει, επίσης, ακέραια ευθύνη για τυχόν ζημία στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου ή στα ελαστικά από πρόσκρουση κατά τη χρήση του, καθώς επίσης και για ζημίες που θα προκληθούν κατά παράβαση του Διεθνούς Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (λ.χ. παραβίαση ρυθμιστικών της κυκλοφορίας σημάτων, STOP, ερυθρού σηματοδότη, προτεραιότητα σε διασταύρωση οδών, κάθετη και οριζόντια σήμανση οδού, υπέρβαση ορίου ταχύτητας κλπ.) ή για ζημίες που θα προκληθούν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Επιπλέον, ο μισθωτής έχει την ευθύνη να κλειδώνει και να φυλάσσει το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας τα συστήματα ασφαλείας του, καθώς και να λαμβάνει μέτρα για αποτροπή κλοπής του και μείωσης της αξίας του εν γένει. Ισχύει χρέωση για ενδεχόμενη απώλεια κλειδιών του μισθίου.

 1. ΗΛΙΚΙΑ – ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ο οδηγός του μισθίου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του για τη χρήση των οχημάτων της εκμισθώτριας, εκτός του 9-θέσιου τύπου L οχήματος της εκμισθώτριας, για το οποίο απαιτείται ο οδηγός να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Οδηγός του εν λόγω οχήματος, που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, υπόκειται για τη χρήση του σε επιπλέον χρέωση ίση με 8€ ημερησίως, με μέγιστη χρέωση τα 80€, πλέον Φ.Π.Α. Δεν υφίσταται μέγιστο όριο ηλικίας, αρκεί να υπάρχει έγκυρο δίπλωμα οδήγησης. Η ισχύουσα άδεια οδήγησης για την ελληνική επικράτεια και την Ε.Ε. του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης, αναφορικά με όλες τις κατηγορίες οχημάτων της εκμισθώτριας, εκτός του 9-θέσιου τύπου L οχήματος για τη χρήση του οποίου απαιτείται η εν λόγω άδεια να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια πριν την ημερομηνία ενοικίασης, με την εξαίρεση της καταβολής του επιπλέον ποσού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. Πολίτες χωρών εκτός της Ε.Ε. απαιτείται να διαθέτουν διεθνή άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, την οποία οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την εθνική άδεια οδήγησης.

 1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα να καταβάλει στην εκμισθώτρια: α) την ημερήσια πάγια επιβάρυνση για τη διάρκεια της παρούσας, που συμφωνείται ως εύλογη, δίκαια και ανταποκρινόμενη πλήρως στη μισθωτική αξία του αυτοκινήτου, β) την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για μερική κάλυψη από τις προκληθείσες στο μίσθιο υλικές ζημίες (CDW), και δη πέραν του ποσού που ονομάζεται «όριο απαλλαγής» και το οποίο αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο του μισθωτηρίου (+ Φ.Π.Α.) και μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία οχήματος, εφόσον ο μισθωτής επιλέξει την κάλυψη αυτή μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου του μισθωτηρίου, ή, εναλλακτικά, την ειδική ημερήσια επιβάρυνση, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εκμισθώτριας, για πλήρη απαλλαγή από την ευθύνη για τις προκληθείσες στο μίσθιο υλικές ζημίες (FDW), με τις κάτωθι βέβαια εξαιρέσεις, εφόσον ο μισθωτής επιλέξει την κάλυψη αυτή με τον ίδιο ως άνω τρόπο, γ) την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την ασφάλιση οδηγού (PAI), εφόσον ο μισθωτής επιλέξει την ασφάλιση αυτή μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου του μισθωτηρίου, οπότε και μόνο καλύπτεται από τους όρους και για τα ποσά που αναφέρονται στο ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο, δ) την ειδική ημερήσια επιβάρυνση που απαλλάσσει τον μισθωτή από την ευθύνη κλοπής/φωτιάς/θραύσης κρυστάλλων του αυτοκινήτου, φόσον ο μισθωτής επιλέξει την ασφάλιση αυτή μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου του μισθωτηρίου. ε) την πρόσθετη επιβάρυνση που καθορίζεται στην 1η σελίδα του παρόντος για την παράδοση/παραλαβή του μισθίου σε άλλο τόπο από τον συμφωνηθέντα, εφόσον ο μισθωτής επιλέξει την ασφάλιση αυτή μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου του μισθωτηρίου. Αν δεν έχει επιλεγεί η κάλυψη αυτή, ο μισθωτής επιβαρύνεται προσθέτως, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εκμισθώτριας, αν παραδώσει ή εγκαταλείψει το μίσθιο σε σημείο διάφορο του συμφωνηθέντος, καθώς και με τα έξοδα καυσίμων από το σημείο επιστροφής μέχρι το σημείο εκμίσθωσης. στ) τις διάφορες άλλες επιβαρύνσεις και χρεώσεις που αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος ή στην 1η σελίδα του παρόντος (π.χ. αλυσίδες χιονιού, παιδικό κάθισμα, σύστημα πλοήγησης GPS κ.λπ.), ζ) τις εκάστοτε ισχύουσες επιβαρύνσεις για φόρους και υπηρεσίες για τις περιπτώσεις των στοιχείων α έως ε του παρόντος άρθρου, η) όλα τα πρόστιμα και εν γένει διοικητικές παραβάσεις που επιβάλλονται στο μίσθιο κατά τη διάρκεια της παρούσας, καθώς και τα σχετικά διαχειριστικά και δικαστικά έξοδα, σύμφωνα και με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος, θ) όλα τα έξοδα της εκμισθώτριας, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης αμοιβής δικηγόρου, σύμφωνα με το νόμο, για την είσπραξη οφειλόμενων ποσών που απορρέουν από την παρούσα.

Το συνολικό ποσό, που δύναται βάσει των ανωτέρω να υπολογιστεί κατά την έναρξη της παρούσας μισθώσεως, πλην άλλων χρεώσεων και οποιωνδήποτε λοιπών επιβαρύνσεων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής ή μετά τη λήξη της, αναγράφεται στην 1η σελίδα του παρόντος και είναι καταβλητέο από το μισθωτή στην εκμισθώτρια κατά την παράδοση του αυτοκίνητου στο μισθωτή, είτε σε μετρητά, είτε με τραπεζική μεταφορά – έμβασμα, είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας, συμβατής με συνεργαζόμενη τράπεζα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η εξόφληση του ανωτέρω ποσού αποδεικνύεται με έγγραφη – ενυπόγραφη απόδειξη από την εκμισθώτρια, αποκλειομένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. Το ίδιο ισχύει και για τις κατά τα ανωτέρω άλλες χρεώσεις και λοιπές επιβαρύνσεις. Για την καταβολή στο μισθωτή οποιασδήποτε δαπάνης σχετικής με το αυτοκίνητο, για την οποία δεν είχε αντίστοιχη υποχρέωση, είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμου παραστατικού.

Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. Επίσης, χρεώνεται δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.

 1. ΚΡΑΤΗΣΗΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πέραν των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας της εκμισθώτριας, το οποίο έχει ήδη διαβάσει και αποδεχτεί ο μισθωτής, η ηλεκτρονική κράτηση αυτοκινήτου προς μίσθωση μέσω του ιστοτόπου δεν απαιτεί προκαταβολή μέρους του μισθώματος και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος. Εάν ο χρήστης δεν διαθέτει χρεωστική ή πιστωτική κάρτα δύναται να προβεί σε «online» κράτηση χωρίς πληρωμή, εκκρεμούσης ωστόσο της τελικής επιβεβαίωσης της οριστικής κράτησης, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας του αιτήματός του και έγκρισης ή μη αυτού, με βάση τη διαθεσιμότητα αυτοκινήτων που υπάρχει για τις ημερομηνίες που ζητήθηκαν. Η εκ των προτέρων, μερική ή ολική εξόφληση του μισθώματος του εκμισθούμενου αυτοκινήτου απαιτεί προέγκριση και αποδοχή της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του μισθωτή από το συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ακολουθώντας τα βήματα και τις επιλογές στη σχετική πλατφόρμα κρατήσεων στο σύνδεσμο: __________. Προϋπόθεση για την οριστική μίσθωση αυτοκινήτου μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων είναι: α) να έχουν διαβαστεί, γίνουν πλήρως κατανοητοί και αποδεκτοί οι όροι της παρούσας μισθωτικής σύμβασης αυτοκινήτου και β) να έχει γίνει μερική ή ολική εξόφληση του μισθώματος του εκμισθούμενου αυτοκινήτου. Σε διαφορετική περίπτωση, η μισθωτική σύμβαση συνάπτεται επί τόπου, κατά την παράδοση του εκμισθούμενου αυτοκινήτου στο μισθωτή και σε καμία περίπτωση νωρίτερα από αυτό το χρονικό σημείο. Η επί τόπου εξόφληση του μισθώματος κατά την παράδοση – παραλαβή του αυτοκινήτου γίνεται με μετρητά, ή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται να επικοινωνεί απευθείας με την εταιρεία προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιλογές και δυνατότητες που έχει με βάση τα ειδικότερα δεδομένα της περίπτωσής του.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας. Μέχρι και 48 ώρες πριν το συμφωνηθέντα χρόνο παραλαβής του αυτοκινήτου, ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει τη σχετική κράτησή του επικοινωνώντας με την εταιρεία, είτε αποστέλλοντας e-mail στο info@evince.gr, είτε τηλεφωνώντας στο: __________. Αλλαγή σε κράτηση συνεπάγεται και υπολογισμό της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τους μισθωτικούς όρους και παροχές της τροποποιημένης συμφωνίας. Αλλαγή στο όνομα του ενοικιαστή ή στον αριθμό πιστωτικής κάρτας δεν μπορεί να γίνει για κρατήσεις που έχουν γίνει διαδικτυακά. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε ακυρώστε την κράτηση σας και κάντε μία καινούργια κράτηση.

Μόλις κάνετε μια κράτηση, θα σας στείλουμε το αποδεικτικό επιβεβαίωσης με τις λεπτομέρειες της κράτησης. Είναι υποχρεωτικό να ελέγχετε τα δεδομένα της κράτησής σας (π.χ. κατηγορία αυτοκινήτου, κιβώτιο ταχυτήτων (χειροκίνητο/αυτόματο, χαρακτηριστικά). Στο τόπο παραλαβής δεν είναι δυνατή η ακύρωση μιας κράτησης εάν πληρούνται όλοι οι όροι του αποδεικτικού ενοικίασης. Σε αυτήν την περίπτωση, τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε το μίσθιο θα θεωρηθεί ότι μη εμφάνισή σας.

Η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τυχόν κρατήσεις, εφόσον ο χρήστης της ιστοσελίδας δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε τίμημα, με προειδοποίηση ή άνευ προειδοποίησης του χρήστη.

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ– ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης ισχύει επιστροφή όλου του ποσού της προκαταβολής, εάν ακυρώσετε την κράτησή σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξή της. Εάν την ακυρώσετε σε περισσότερο από 48 ώρες έως μία εβδομάδα η χρέωση θα είναι το 50% της προκαταβολής. Εάν την ακυρώσετε σε διάστημα λιγότερο από 48 ώρες η χρέωση θα είναι το 100% της προκαταβολής, ανεξαρτήτως του πότε έγινε η κράτηση.

Μόλις η κράτηση ακυρωθεί, θα σας πιστώσουμε τα χρήματα εντός περίπου 5 εργάσιμων ημερών. Οι πιστώσεις θα εφαρμοστούν στην ίδια κάρτα με την οποία πληρώσατε την προκαταβολή.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του ενοικιαστή θα χρεώνεται το κόστος όλης της ενοικίασης. Σε περίπτωση αργοπορίας του ενοικιαστή η χρέωση θα ισχύει από την ημερομηνία και ώρα που είχε γίνει η κράτηση. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν εμφανιστεί (No-Show) σε διάστημα 4 ωρών από την ώρα της κράτησης, η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα αποδέσμευσης του αυτοκινήτου, χωρίς να εγγυάται την διαθεσιμότητα άλλου. Η ακύρωση της τελευταίας στιγμής στο γραφείο ενοικίασης θα θεωρείται ως «χωρίς εμφάνιση – No Show» και δεν επιστρέφεται.

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση επιβολής προστίμου (π.χ. λόγω παράνομης στάθμευσης, παραβίασης φωτεινού σηματοδότη ή πινακίδας, υπέρβαση ορίου ταχύτητας κ.λπ.) ή εν γένει διαπίστωσης από τις αρμόδιες αρχές τέλεσης διοικητικής παράβασης από το μισθωτή, ο μισθωτής υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στην εκμισθώτρια κατά την παράδοση του οχήματος, και σε κάθε περίπτωση, εντός 24 ωρών από το χρόνο διαπίστωσης από τις αρχές του παραπτώματος – παράβασης ή/και από την επιβολή του προστίμου ή/και κάθε άλλου είδους κύρωσης, υποχρεούμενος να παράσχει όλες τις σχετικές ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και να συνεργαστεί με κάθε τρόπο με την εκμισθώτρια σε οτιδήποτε απαιτείται για την απαλλαγή του υπόχρεου ή της εκμισθώτριας. Σε κάθε παράληψη του μισθωτή να προβεί εγκαίρως στις εν λόγω ενέργειες, κατά τα ανωτέρω, αυτός ευθύνεται επιπροσθέτως και για την οικονομική αποκατάσταση της εκμισθώτριας για κάθε τυχόν επιπλέον θετική και αποθετική ζημία, καθώς και για πάσης φύσεως πρόσθετη επιβάρυνση που θα υποστεί η εκμισθώτρια εξαιτίας του μισθωτή, ένεκα της παράληψης αυτής του μισθωτή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η εκμισθώτρια χρεωθεί για λογαριασμό του μισθωτή το σύνολο ή μέρος των παραπάνω δαπανών, τότε η εκμισθώτρια θα τιμολογήσει με τα παραπάνω ποσά τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει την εκμισθώτρια την ίδια ημέρα με την ημέρα που η τελευταία τα χρεώθηκε. Σε περίπτωση, δε, αφαίρεσης των πινακίδων κυκλοφορίας λόγω τροχαίας παράβασης, ο μισθωτής θα χρεωθεί ασχέτως της μη περαιτέρω χρησιμοποίησης του οχήματος, καθώς και θα ευθύνεται για κάθε θετική ή αποθετική ζημία της εκμισθώτριας για όσο διάστημα αυτή αδυνατεί να εκμεταλλευτεί οικονομικά το μίσθιο.

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η ασφαλιστική κάλυψη εξειδικεύεται και διέπεται από τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου ασφάλισης που έχει συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία για το κάθε διαθέσιμο προς εκμίσθωση αυτοκίνητο, για το περιεχόμενο του οποίου ο μισθωτής ενημερώθηκε αναλυτικά πριν την υπογραφή του παρόντος. Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μισθωτής ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημιάς και δεν έχει καμία απολύτως αξίωση έναντι της εκμισθώτριας. Σε κάθε περίπτωση, ενδεικτικά, η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη δεν καλύπτει: α) ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο) ή σε δρόμους ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους, β) οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή φθορά των αποσκευών και προσωπικών αντικειμένων, για τα οποία η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος, γ) ζημιές και φθορές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, δ) οποιαδήποτε ζημία ή φθορά συμβεί στο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά του με πλοίο (εκτός αυτές προκλήθηκαν κατά το παρκάρισμα), με τραίνο ή άλλο μεταφορικό μέσο καθώς για ζημίες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες, ε) εάν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, στ) ατυχήματα που προκλήθηκαν με εμπλεκόμενο οδηγό μη δηλωμένο στην παρούσα, ζ) για απώλεια ή καταστροφή κλειδιού του οχήματος, η) για απώλεια ή καταστροφή συσκευών ή άλλου πρόσθετου εξοπλισμού, θ) για ζημιές που προκαλούνται κατά τη χρήση του μισθίου από δηλωμένο οδηγό, ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, ι) για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν ενημέρωσε αμέσως την εκμισθώτρια και δεν έχει καταθέσει τη σχετική δήλωση ατυχήματος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του. Η εκμισθώτρια εισπράττει οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες δυνάμει των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. Ο μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην εκμισθώτρια, το αργότερο εντός 24 ωρών από την επέλευσή του, οποιοδήποτε συμβάν ασφαλιστικής περίπτωσης, ασχέτως ευθύνης του. Εάν ο μισθωτής παραλείψει να γνωστοποιήσει έγκαιρα την επέλευση της εν λόγω περίπτωσης στην εκμισθώτρια, η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει, η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και δικαιούται αυτή να απαιτήσει αναγωγικά κατά του μισθωτή οποιοδήποτε ποσό τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει η εκμισθώτρια από οποιαδήποτε αιτία σχετιζόμενη στο συγκεκριμένο συμβάν ασφαλιστικής περίπτωσης, καλύπτοντας επίσης και κάθε άλλη ζημιά την οποία υπέστη η εκμισθώτρια εξαιτίας της εκ του νόμου αντικειμενικής ευθύνης της για το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο ατύχημα/περιστατικό. Τα αυτοκίνητα της εκμισθώτριας καλύπτονται επί 24ωρου βάσεως από οδική βοήθεια. Τα στοιχεία επικοινωνίας της οδικής βοήθειας αναγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος.

 1. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου δυσμενούς περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κλπ.) ο μισθωτής υποχρεούται να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: i) να ειδοποιήσει την αστυνομία, i) να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου τυχόν εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά, iii) να μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων, iv) να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με τους εκπροσώπους της εκμισθώτριας, v) να συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο και στοιχείο (πχ λήψη φωτογραφιών κλπ.) και να τα αποστείλει πάραυτα στην εκμισθώτρια, vi) να συμπληρώσει και υπογράψει οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, αυστηρά και μόνο, κατόπιν έγγραφης εντολής της εκμισθώτριας, και γενικά να ακολουθήσει κατά γράμμα τις οδηγίες και εντολές της εκμισθώτριας. Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής επιβαρύνεται με 10€ για τα έξοδα της διαχείρισης του φακέλου ατυχήματος.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο μισθωτής καταβάλει στην εκμισθώτρια ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση τις παρούσας σύμβασης το ποσό που αναγράφεται στην εμπρόσθια σελίδα, με βάση την κατηγορία του αυτοκινήτου και το ποσό που κατά την έναρξη της μισθώσεως υπολογίζεται ως οφειλόμενο και αποδοτέο στην εκμισθώτρια από τον μισθωτή. Το ποσό της εγγύησης παραμένει στην εκμισθώτρια για όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλόμενα μισθώματα και επιστρέφεται άτοκα στο μισθωτή κατά τη λήξη της παρούσα σύμβασης, με την επιστροφή του αυτοκινήτου στην εκμισθώτρια και υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτής έχει εκπληρώσει όλες τις εκ της παρούσας υποχρεώσεις του. Αν τυχόν επιλεγεί ως μέσο πληρωμής η πιστωτική/χρεωστική κάρτα, κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα αποδεσμευτεί/επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η πιστωτική/χρεωστική κάρτα πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του οδηγού, να παρουσιάζεται κατά τη στιγμή της παραλαβής του οχήματος και να ισχύει τη στιγμή της ενοικίασης. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας.

 1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εκμισθώτρια ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειάς της. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (π.χ. της ελαφράς αμέλειας, τυχηρών ή ανωτέρα βίας) η εκμισθώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον της. Επίσης, η εκμισθώτρια, παραδίδοντας το μίσθιο σε άριστη κατάσταση και έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή μηχανικής βλάβης του, δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία του μισθωτή από την αιτία αυτή. Ακόμα, ο μισθωτής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν αντικείμενα που αυτός ή συνεπιβαίνοντες δεν παρέλαβαν από το μίσθιο κατά τη λήξη της παρούσας Ως εκ τούτου, η εκμισθώτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, εγκαταλελειμμένου, αποθηκευμένου ή μεταφερόμενου επ’ αυτού ή άλλου προσώπου, εντός ή επί του αυτοκινήτου, όσο διαρκεί η μίσθωση, αλλά και μετά την επιστροφή του μισθίου στην εκμισθώτρια. Επιπλέον, ο μισθωτής συμφωνεί να υπερασπίσει και να αποζημιώσει την εκμισθώτρια για κάθε απαίτηση βασιζόμενη ή πηγάζουσα από την ως άνω απώλεια ή καταστροφή.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση και τα εξ αυτής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις για το μισθωτή είναι στο σύνολό τους ανεκχώρητα, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Η εκμισθώτρια δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να υποκαθίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο να προβαίνει σε γνωστοποίησή της στο μισθωτή με σχετική έγγραφη δήλωση.

 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της εκμισθώτριας, με οποιοδήποτε τρόπο, οδήγηση του αυτοκινήτου παράνομη ή κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή γενικότερα παράβαση ή απόπειρα παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας, έχει αυτή το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση του αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε στιγμή. Με την καταγγελία της μίσθωσης επέρχεται αυτοδικαίως λύση της παρούσας και η εκμισθώτρια δικαιούται να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της. Επίσης, σε περίπτωση που οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία ο μισθωτής δίνει στην εκμισθώτρια δεν είναι ακριβή ή αληθή, η εκμισθώτρια ασφαλώς δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να αναζητήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που υπέστη εξαιτίας των παραπάνω ανακριβών πληροφοριών/στοιχείων.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης της εκμισθώτριας με το νομοθετικό πλέγμα για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, που περιέρχονται σε γνώση της με τη συγκατάθεση του μισθωτή, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους συμφωνούμενους σκοπούς της παρούσας, και προς συμμόρφωση της εκμισθώτριας με απαραίτητες έννομες υποχρεώσεις της, όπως η κατάρτιση της παρούσας, η διασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψης του μισθωτή, η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων των μερών σχετικά με ελέγχους της τροχαίας, της αστυνομίας και της διοίκησης γενικότερα. Πιθανή περαιτέρω χρήση – επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του μισθωτή από την εκμισθώτρια ενδέχεται να εξυπηρετεί σκοπούς προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών της εκμισθώτριας στο μισθωτή, όπως, ιδίως, η αποστολή διαφημίσεων μέσω e-mail, τηλεφωνικά, με sms, ή με την αποστολή εντύπων σε διεύθυνση του μισθωτή, καθώς και «ανάλυσης πελατών» για σκοπούς συλλογικής στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και κατηγοριοποίησης των πελατών για στοχευμένη γνωστοποίηση ή/και αποστολή διαφημιστικού υλικού καθίσταται δυνατή και επιτρεπτή αποκλειστικά και μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης ενυπόγραφης συγκατάθεσης του μισθωτή προς την εκμισθώτρια στην 1η σελίδα του παρόντος. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό και με τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στους όρους χρήσης, στην πολιτική προστασίας cookies και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στο διαδικτυακό σύνδεσμό της εκμισθώτριας: ……………….. .

 1. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τα συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων τους, βάσει της παρούσας σύμβασης, δεν συνιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραίτηση από αυτά.

 1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται από τα μέρη ουσιώδεις και αυτά αποδέχονται ρητά και αμετάκλητα κάθε έναν εξ αυτών και όλους μαζί στο σύνολό τους ως ενιαίο κείμενο, το οποίο αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία αυτής, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Ειρηνοδικείου και του Πρωτοδικείου Άρτας, καθώς και του Εφετείου Ιωαννίνων, αναλόγως της καθ’ ύλην αρμοδιότητας προς επίλυση της ένδικης διαφοράς. Οι επικεφαλίδες των άρθρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του παρόντος.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση ή ανανέωση των όρων της παρούσας είναι άκυρη, αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.

 1. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με την παρούσα, θα κοινοποιείται στις διευθύνσεις των μερών που αναγράφονται στην εισαγωγή του παρόντος.

Ο μισθωτής δηλώνει διά της παρούσας ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνεί και αποδεχθεί πλήρως το σύνολο των διατάξεων που περιλαμβάνονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, στην πολιτική cookies και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, κεφάλαια που βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό σύνδεσμο της εκμισθώτριας: ……………….. .

Το παρόν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα, ενώ για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ανακύψει περί την αληθή έννοια των όρων χρήσης της παρούσας συμφωνίας υπερισχύει εκείνη που προσδίδεται με το ελληνικό κείμενο.

Σε πίστωση των ανωτέρω, τα μέρη συντάσσουν και υπογράφουν το παρόν, ως κατωτέρω.

Η εκμισθώτρια Ο μισθωτής

……………………                              ……………………

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!